top of page
TRÄDBESTÅND

Inventering

Inventering är en systematisk genomgång och dokumentation av trädbeståndet på ett specifikt område. Vi arbetar utifrån standard för trädinventering i urban miljö. En inventering kan ligga till grund för en trädskyddsplan vid projektering eller en skötselplan för ett trädbestånd. Vi gör också inventeringar för att kartlägga naturvärdeskaraktärer som biotopskyddade alléer och särskilt skyddsvärda träd.

20220511_093547_edited.jpg

Besiktning

Besiktning av träd görs för att kontrollera individer eller bestånd. Det kan handla om misstanke om skador och eller försvagningar. Besiktning kan göras på många olika nivåer beroende på budget och omfattning. I de mest detaljerade besiktningarna undersöks träd på individnivå. Vi genomför okulär besiktning, klättrande besiktning och tomografiska undersökningar. Klättrande besiktningar ger ofta en fördjupad bild av trädets struktur och vitalitet.   

20210909_113258.jpg

Riskbedömning

Träd är sällan farliga för oss människor men i urbana miljöer är det viktigt att känna till risknivåer. Vi är certifierade för riskbedömning av träd och arbetar enligt TRAQ- metoden (Tree Risk Assessment Qualification). 

20210511_114439.jpg

Skötselprogram

I våra skötselprogram utförs en inventering av befintligt bestånd och analys av området. Utifrån dessa data produceras en skriftlig rapport med text om platsspecifika egenskaper, tabell över träden med relevant data och karta över träden. Vi erbjuder också en dagbokstjänst där utförare kan lägga in vilka åtgärder som utförts. 

20210517_090418.jpg

Rotkartering

En stor del av trädet finns under jord. Just denna del riskerar att skadas vid byggnation och markförändringar. Rotkartering görs vanligen inför projektering för att förhindra att rötter skadas under arbetet. Rotkartering kan vara allt från en enklare provgrävning eller en mer avancerad blottläggning av större delar av rotsystemet med specialiserad vakuumschaktning. 

IMG_20200310_075438.jpg
bottom of page